Přeskočit na obsah

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Rovnamzda s.r.o., IČO: 17155452, se sídlem Dittrichova 353, 120 00, Praha 2 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 367486 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), informuje následující subjekty údajů:

 1. osoby, které kontaktují Společnost prostřednictvím webového registračního formuláře, který je zveřejněný na https://rovnamzda.cz/; 
 2. osoby, které navštíví náš web www.rovnamzda.cz (dále viz Prohlášení o cookies);
 3. osoby, se kterými Společnost uzavřela smlouvu o financování za účelem vymožení jejich rovné mzdy. 

o zpracování jejich osobních údajů.

Jmenovala Společnost pověřence pro ochranu osobních údajů?

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké osobní údaje Společnost zpracovává?

Společnost o osobách, se kterými uzavřela smlouvu o financování, zpracovává zpravidla následující osobní údaje:

 1. identifikační a kontaktní údaje;
 2. údaje o uzavřeném pracovněprávním vztahu s Českou poštou s.p., IČO: 471 14 983 (dále jen „Česká pošta s.p.“);
 3. platební údaje (např. údaje o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.) a fakturační údaje;
 4. údaje ze vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),

přičemž poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem Společnosti, bez kterých nelze smluvní vztah se Společností sjednat či realizovat.

V případě osob, které kontaktují Společnost prostřednictvím registračního formuláře umístěném na webu, Společnost zpracovává následující osobní údaje:

 1. jméno a příjmení;
 2. telefonní číslo;
 3. adresa bydliště;
 4. e-mailová adresa;
 5. údaje o pracovněprávním vztahu subjektu údajů s Českou poštou s.p.;
 6. údaje o tom, jak se subjekt údajů dozvěděl o možnosti spolupráce se Společností;
 7. údaje ze vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak).

Emailovou adresu subjektu údajů může Společnost zpracovávat také za účelem přímého marketingu, nevyjádří-li subjekt údajů před odesláním prvního obchodní sdělení svůj nesouhlas nebo nevyjádří-li svůj nesouhlas kdykoliv později způsobem uvedeným v každém obchodní sdělením nebo zasláním námitky na emailovou adresu info@rovnamzda.cz. 

Pro jaké účely a na základě jakého právního titulu Společnost zpracovává osobní údaje?

Je-li mezi subjektem údajů a Společností uzavřena smlouva či se o jejím uzavření jedná, tak právním titul ke zpracování osobních údajů takového subjektu údajů je plnění takto uzavřené smlouvy či provedení opatření předcházejících takovému uzavření smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Společnost pak osobní údaje subjektů údajů dále zpracovává v některých dalších případech, neboť takové zpracování je nezbytné pro splnění jejích právních povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení (např. pro vystavení daňového či účetního dokladu, splnění archivačních povinností atp.), nebo tak činí na základě jejího oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) spočívajícího zejm. v podpoře její podnikatelské činnosti (v případě marketingových aktivit, např. rozesílání newsletteru) a v určení, výkonu nebo obhajobě (včetně vymáhání) případných právních nároků Společnosti.

Z jakých zdrojů pocházejí osobní údaje?

Výše uvedené osobní údaje zpracovávané Společností pocházejí z následujících zdrojů:

 1. údaje Společnosti poskytl sám subjekt údajů zejm. v souvislosti s uzavřením smlouvy o financování se Společností a vyplněním registračního formuláře;
 2. údaje pocházejí od České pošty s.p. a/nebo ze soudního spisu; 
 3. údaje pocházejí se svým účelem kompatibilních veřejných zdrojů, seznamů a evidencí.

Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány automatizovaně i prostřednictvím zaměstnanců Společnosti. Společnost však neprovádí žádné individuální automatizované rozhodování včetně profilování.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje subjektů údajů mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány/zpřístupněny:

 1. smluvním partnerům Společnosti, které Společnost potřebuje pro své běžné fungování, tj. IT společnostem, advokátům;
 2. jiným subjektům v případech, kdy Společnosti poskytnutí osobních údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti, např. soudům atp.

Osobní údaje výše uvedených subjektů údajů Společnost nezamýšlí předávat do třetích zemí mimo EU či mezinárodním organizacím.

Po jakou dobu Společnost uchovává osobní údaje?

Osobní údaje, které Společnost zpracovává o subjektu údajů, jsou u ní uloženy po dobu realizace smluvního vztahu se subjektem údajů a po jeho ukončení dále po dobu trvání promlčecí doby jakýchkoliv souvisejících nároků.

Osobní údaje, které subjekty údajů Společnosti poskytli vyplněním registračního formuláře, ale smlouvu o financování poté se Společností neuzavřeli, Společnost uchovává po dobu jakýchkoliv souvisejících promlčecích lhůt, nejméně však 3 roky. 

Po uplynutí výše uvedených promlčecích lhůt Společnost dotčené osobní údaje zpracovává následně ještě po dobu jednoho roku pro případ, že jakýkoliv nárok Společnosti, subjektu údajů, byl uplatněn u soudu na konci promlčecí doby, aniž by o tom Společnost byla informována.

Osobní údaje subjektů údajů, které Společnost zpracovává za účelem přímého marketingu prováděného např. formou rozesílání newsletteru, Společnost uchovává po dobu realizace smluvního vztahu se subjektem údajů a po jeho ukončení, dále po dobu tří let od ukončení smluvního vztahu, nejdéle však do okamžiku, kdy smluvní partner vznese proti takovému zpracování námitku. Proti zpracování za účelem přímého marketingu je subjekt údajů oprávněn kdykoliv vznést námitku, kterou může doručit emailem na adresu info@rovnamzda.cz.

Osobní údaje bude Společnost rovněž uchovávat po dobu vedení případných soudních sporů, které se subjektu údajů týkají a ve kterých je Společnost zapojena.

Společnost osobní údaje po uplynutí výše uvedených dob zlikviduje, ledaže bude oprávněna/povinna tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu. 

V případech, kde to Společnosti ukládá obecně závazný právní předpis, archivuje dokumenty, v nichž jsou obsaženy osobní údaje, a to po předepsanou dobu.

Jaká má subjekt údajů vůči Společnosti práva v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů?

Za podmínek stanovených v Nařízení má subjekt údajů:

 1. právo na výmaz svých osobních údajů v případech předpokládaných v čl. 17 Nařízení.

Požadovat výmaz svých osobních údajů není možné kdykoliv. Výmaz je možné požadovat jen tehdy, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 
 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 
 3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu; 
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo ČR; 
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení;
 1. právo na opravu, zpracovává-li Společnost nepřesné osobní údaje s přihlédnutím k účelům, a dále právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
 2. právo na přístup ke svým osobním údajům;
 3. právo na to, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů v případě, že:
 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;
 1. pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Společnost toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů;
 2. právo na přenositelnost, to však pouze u osobních údajů zpracovávaných na základě smlouvy anebo souhlasu a k tomu automatizovaně, kdy subjekt údajů má právo získat své osobní údaje, které poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob;
 3. právo kdykoliv s účinky do budoucna odvolat souhlas, to však pouze u zpracování osobních údajů založeného na základě souhlasu;
 4. právo na námitku, to však pouze u zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Společnosti (zejména v případě zpracování za účelem přímého marketingu) anebo pro splnění úkolu prováděném ve veřejném zájmu;
 5. právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká;
 6. právo podat stížnost, pokud by se subjekt údajů domníval, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, přičemž stížnost může podat u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz. 

Jakým způsobem může subjekt údajů svá práva uplatnit? 

Za účelem uplatnění svých práv může subjekt údajů kontaktovat Společnost: 

 1. písemně na adrese sídla Společnosti;
 2. e-mailem na adrese info@rovnamzda.cz.